Privacyverklaring Blazen aan het Spui/Stichting Buccina

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina, gevestigd aan de Valkenboskade 419 2563 JA te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze Privacyverklaring goed door te lezen en eventueel een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

Als Blazen aan het Spui/Stichting Buccina zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina

adres:                   Valkenboskade 419, 2563 JA, Den Haag

email:                   blazenaanhetspui@gmail.com

website:              www.blazenaanhetspui.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het inschrijfformulier.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Overige persoonsgegevens die door uzelf actief zijn verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten bij Blazen aan het Spui/Stichting Buccina
 • Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van uw eigen verzoek.

Als u er van overtuigd bent, dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld en verwerkt, neem dan contact met ons op via of maak het schriftelijk kenbaar bij Blazen aan het Spui/Stichting Buccina, blazenaanhetspui@gmail.com. Dan zullen wij deze informatie binnen 5 werkdagen verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over deelname of bezoek aan onze activiteiten, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie, het toesturen van of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 • uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en nieuwsbrieven, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen.
 • uw naam en bankrekeningnummer worden in de boekhouding middels internetbankieren gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld deelnemersbijdragen af te wikkelen;
 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen gebruikt worden voor een overzichtslijst bij deelname aan een activiteit. Deze lijst wordt alleen ter beschikking gesteld aan diegene, die namens Blazen aan het Spui/Stichting Buccina deze activiteit begeleidt;
 • uw naam wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere media (zoals de website) na uw uitdrukkelijke toestemming;

Hoe lang we gegevens bewaren

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar blazenaanhetspui@gmail.com of schriftelijk kenbaar maken bij Blazen aan het Spui/Stichting Buccina.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Blazen aan het Spui/Stichting Buccina zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren

Foto’s en beelden van activiteiten op de website

Op de website en in nieuwsbrieven kan een selectie van foto’s worden geplaatst, die een beeld geven van deze activiteiten. Deelnemers aan deze activiteiten stemmen er voorshands mee in, dat zij mogelijk herkenbaar in beeld komen op de website. Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van een foto, kunt u dit kenbaar maken via blazenaanhetspui@gmail.com. Dan zal de foto verwijderd worden.

Website: Bezoekgegevens in kaart brengen

Via de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor het optimaliseren van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ook deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken geen cookies.

Beveiliging

Medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Alle personen die namens Blazen aan het Spui/Stichting Buccina van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan. Blazen aan het Spui/Stichting Buccina neemt daarnaast passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Zie de eerdergenoemde contactgegevens.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wijzigingen

Het Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en nieuwsbrief bekend gemaakt.